Giải thưởng – Học bổng

Đại học Thái Bình Dương tạo môi trường học tập để sinh viên có kiến thức rộng cùng với kỹ năng chuyên ngành.

Chúng tôi áp dụng giáo dục khai phóng song hành với các chuyên ngành đào tạo. Với nền tảng vững chắc về chuyên ngành và trang bị kiến thức rộng, sinh viên sẽ dễ dàng thích ứng với môi trường xã hội, biết linh hoạt trước một thị trường đa dạng trong tương lai.

Chiến lược 2020-2025 của Nhà trường đặt mục tiêu xây dựng và gìn giữ một nền học thuật liêm chính và chuẩn mực. Trong môi trường học thuật đó, sinh viên tự xây dựng năng lực tự chủ, tích cực và đóng góp hữu ích cho xã hội.

Chúng tôi cụ thể hóa chiến lược bằng cách tái cấu trúc chương trình, áp dụng quy chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ, mở rộng các môn giáo dục khai phóng như tư duy suy luận, triết lý, lịch sử nhân loại, hợp tác thiết thực với doanh nghiệp để sinh viên học và làm tại doanh nghiệp, gìn giữ truyền thống đại học nhưng có cơ chế linh hoạt để thích nghi và bắt kịp sự thay đổi của môi trường học thuật trong nước và nước ngoài.