Chiến lược phát triển

Đại học Thái Bình Dương tạo môi trường học tập để sinh viên có kiến thức rộng cùng với kỹ năng chuyên ngành.

Chúng tôi áp dụng giáo dục khai phóng song hành với các chuyên ngành đào tạo. Với nền tảng vững chắc về chuyên ngành và trang bị kiến thức rộng, sinh viên sẽ dễ dàng thích ứng với môi trường xã hội, biết linh hoạt trước một thị trường đa dạng trong tương lai.

Chiến lược 2020-2025 của Nhà trường đặt mục tiêu xây dựng và gìn giữ một nền học thuật liêm chính và chuẩn mực. Trong môi trường học thuật đó, sinh viên tự xây dựng năng lực tự chủ, tích cực và đóng góp hữu ích cho xã hội.

Chúng tôi cụ thể hóa chiến lược bằng cách tái cấu trúc chương trình, áp dụng quy chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ, mở rộng các môn giáo dục khai phóng như tư duy suy luận, triết lý, lịch sử nhân loại, hợp tác thiết thực với doanh nghiệp để sinh viên học và làm tại doanh nghiệp, gìn giữ truyền thống đại học nhưng có cơ chế linh hoạt để thích nghi và bắt kịp sự thay đổi của môi trường học thuật trong nước và nước ngoài.

Mô tả ảnh

Chiến lược của Nhà trường là chiến lược của sinh viên, giúp sinh viên tự hoạch định lộ trình học tập của chính mình.

Mục tiêu của Nhà trường là mục tiêu của sinh viên, những cá nhân có chuyên ngành sâu và kiến thức rộng, biết tự học, sẵn sàng thích ứng, và là công dân hạnh phúc.

Và chúng tôi thực hiện chiến lược trong một môi trường học và làm việc vui tươi, trong sáng, với phương châm ‘Học là Vui’.

Tầm nhìn và sứ mạnh dẫn dắt mọi hoạt động của Nhà trường được xây dựng trên các giá trị cốt lõi gồm chính trực, tự do học thuật, tôn trọng sự khác biệt, trách nhiệm, cách tân, và hài hòa.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2020-2025

Tầm Nhìn

Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

Sứ Mạng

Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Giá Trị Cốt Lõi

  • Chính trực. Trong sáng trong mọi hoạt động từ điều hành đến học thuật
  • Tự do học thuật. Sinh viên và giảng viên được tự do trong học và dạy, nghiên cứu đúng với chuẩn mực đạo đức
  • Tôn trọng sự khác biệt. Mọi khác biệt quan điểm và cá tính đều được tôn trọng
  • Trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của Nhà trường
  • Cách Tân. Tạo điều kiện và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới
  • Hài Hòa. Làm việc trong môi trường hòa hợp, tôn trọng khác biệt, và hợp tác trong mọi lãnh vực dạy và học
  •  
  •  
  •