3 Công khai

 1. Ba công khai năm học 2019 – 2020

– Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019  Tại đây

– Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 – 2019, kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 Tại đây

– Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của TBD Tại đây

 2. Ba công khai năm học 2018 – 2019

– Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019  Tại đây

– Thông báo công khai tài chính năm học 2018 – 2019  Tại đây

– Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019  Tại đây

– Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 – 2019  Tại đây

– Thông báo công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 – 2019  Tại đây

3. Ba công khai năm học 2017 – 2018.

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2017-2018  Tại đây

– Công khai thông tin cơ sở vật chất  Tại đây

– Công khai thông tin giảng viên cơ hữu  Tại đây

– Công khai thông tin tài chính  Tại đây

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo  Tại đây

4. Ba công khai năm học 2016 – 2017

– Ba công khai gửi kèm CV 5496   Tại đây

– Phụ lục 1- Đề án tuyển sinh 2017   Tại đây

– TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG – 36  BGDĐT-KHTC – BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2017   Tại đây

– TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG – 36  BGDĐT-KHTC- BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2016-2017   Tại đây

 5. Báo cáo tự đánh giá

– Báo cáo 1  Tại đây

– Báo cáo 2  Tại đây

– Báo cáo 3  Tại đây

– Báo cáo 4  Tại đây

– Báo cáo 5  Tại đây

– Báo cáo 6  Tại đây

– Báo cáo 7  Tại đây