Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo đến sinh viên các khóa thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021. Sinh viên xem chi tiết THỜI KHÓA BIỂU học kỳ I, năm học 2020-2021.

Thời khóa biểu các học phần Giáo dục khai phóng (Điều chỉnh)

Nhà trường thông báo đến tân sinh viên THỜI KHÓA BIỂU các học phần giáo dục khai phóng, năm học 2020-2021 (điều chỉnh)

Thời khóa biểu HK1, năm học 2019 – 2020 các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (mới)

Sinh viên xem TKB HK1 năm học 2019-2020 dành cho các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 tại đây (Cập nhật ngày 05/09/2019)