Đào tạo

Trường Đại học Thái Bình Dương có hệ thống ngành nghề đào tạo phù hợp với sự phát triển của thị trường, chương trình đào tạo được cập nhật, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm kết hợp với phương pháp giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.