Hỏi – đáp chính sách thuế

Hỏi: Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209 ngày 18-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT có quy định: “…Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ”. Công ty đang vướng trường hợp xuất hóa đơn GTGT đầu ra với mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT là không tính thuế nhưng trên phần mềm xuất hóa đơn thể hiện các sắc thuế là: 0%, 5%, 10%, KCT, KKKNT, khác. Công ty chọn KKKNT cho mặt hàng chịu thuế là KCT như vậy có đúng không (khi đó trên hóa đơn sẽ thể hiện là KKKNT chứ không thể hiện giống khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013 là “dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ”. Như vậy, không tính thuế và không kê khai tính nộp thuế có giống nhau không?

Công ty TNHH T&H Nha Trang (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh)

Trả lời: Tại Điều 4 Thông tư số 219 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT; khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; khoản 11 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Căn cứ các quy định này, trường hợp công ty có kinh doanh mặt hàng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 5 Điều 5 thì trên hóa đơn GTGT ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ, theo phần mềm hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế sẽ thể hiện là  “KKKNT”.

Đối tượng không chịu thuế GTGT (KCT) quy định tại Điều 4 Thông tư số 219 khác các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định tại Điều 5 thông tư này. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, còn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Thông tư 219.

Cục Thuế tỉnh đề nghị công ty thực hiện rà soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được trích dẫn nêu trên để thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT đúng quy định.

                                                                 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Nguồn: Báo Khánh hòa