Thẩm quyền tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai

Hỏi: Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện thì người dân có thể gửi đơn khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh. Vậy, xin hỏi việc tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được quy định như thế nào?
Nguyễn Văn Bình (TP. Nha Trang)
Trả lời:  Về quy trình tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 4-6-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) quy định cụ thể như sau:
Thứ nhất, các trường hợp đối thoại: Người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh tổ chức đối thoại trong các trường hợp sau: Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
Thứ hai, thẩm quyền tổ chức đối thoại: Người giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý kiến khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết, người khiếu nại có thái độ gay gắt, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội). Đối với các trường hợp khác, người giải quyết khiếu nại có thể phân công cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan. Trong quá trình đối thoại, người được phân công phải kịp thời báo cáo với người giải quyết khiếu nại về những nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền; kết thúc đối thoại phải báo cáo với người giải quyết khiếu nại về kết quả đối thoại và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.


Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ

Nguồn:Báo Khánh hòa