Việc thu hồi đất được thực hiện trước hay sau khi chấm dứt dự án đầu tư?

Hỏi: Theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Xin hỏi, việc thu hồi đất được thực hiện trước hay sau khi chấm dứt, thu hồi dự án đầu tư?
(Nguyễn Văn Hòa, Nha Trang)
Trả lời: Vấn đề này được Bộ Kế hoạch – Đầu tư trả lời như sau:  Theo quy định tại điểm d  khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại các điểm a, b và đ khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập biên bản trước khi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có quyết định thu hồi đất”.
Như vậy, việc thu hồi đất theo quy định về đất đai được thực hiện trước, làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần dự án đầu tư.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

Nguồn: Báo Khánh hòa