Nguyễn Trần Bảo Trinh

Nguyễn Trần Bảo Trinh

Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Tổng quát và Đổi mới sáng tạo

Bà có nhiều kinh nghiệm đào tạo và tư vấn chính sách về giới cho trường học, doanh nghiệp, tổ chức thanh niên, phụ nữ nhằm kiến tạo môi trường đa dạng, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy thực hành dấn thân xã hội trong thanh niên và học sinh, sinh viên. Các chủ đề giảng dạy và nghiên cứu của bà xoay quanh các vấn đề văn học, văn hoá tộc người.

Một số dự án mà bà đã tham gia dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ như: Chương trình Thủ lĩnh trẻ liêm chính YIC (Youth Integrity Champions) thuộc khuôn khổ dự án “Lãnh đạo trẻ Liêm chính vì một Việt Nam minh bạch” (LIFT VIETNAM); Dự án “Towards the Universal Ratification and Domestication of ILO C190” (Hướng tới phê chuẩn và điều chỉnh công ước ILO C190 về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc); Dự án “Gender Equality Across Vietnam Industries”; Trưởng dự án Trường học Mùa xuân về Giới; Cố vấn chuyên môn dự án “The Beauty of Gender Inclusion in Career Orientation”.