Call for Papers

(Vietnamese follows English)

Official Language: English and Vietnamese, please find the PDF version of our call at this link:

CFP (English and Vietnamese)

By bringing up-to-date research on digital transformation, business transformation, business analytics, and risk management that utilises new digital technology, our conference’s goal is to create a place for participants to share and learn from ongoing research on the digital transformation of various domains and explore collaborative work possibilities. Therefore, we specifically invite contributions, including ongoing works from areas such as the list below, but are not limited to:

 • Impacts of digital transformation on the economy – society in general.
 • Digital transformation practices and impacts on the SMEs, large corporates, public enterprises.
 • Serviced-oriented business sectors such as hospitality, retailers, entertainment, and financial companies: How they transform their businesses to adapt to new opportunities and threats resulted from digitalisation of the economy and especially the pandemic.
 • Digital transformation and digitalisation in accounting: Status quo and prospect.
 • Applications and solutions of digital transformation that result in new business models, fintech, new competitive advantages.
 • New and alternative data used in business analytics and risk management: text data, graph data, behavioural data,…
 • State of the art models in building business analytics and risk management solutions that utilise artificial intelligence and large data.
 • Data governance, privacy and ethics in applications of new solutions and technology to business data.
 • And other management, economics topics.

All papers will be peer-reviewed and our conference proceeding will be published as a book with ISBN. All accepted papers will be considered for the best paper awards that include a Digital Transformation, a Digital Economics, and an Asia Commercial Bank best paper award.

Update August 2021: Accepted papers will be further invited to submit for publication in the Journal of Global Business Insights (JGBI). ISSN: 2640-6470 (Print) ISSN: 2640-6489 (Online)


—–Vietnamese—–

Bằng các nghiên cứu cập nhật về chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi kinh doanh, phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới, mục đích của hội nghị là tạo ra một nơi để những người tham gia chia sẻ và học hỏi từ các nghiên cứu về chuyển đổi kỹ thuật số của nhiều lĩnh vực và khám phá các khả năng hợp tác. Do đó, chúng tôi đặc biệt mời các đóng góp, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nghiên cứu đang thực hiện từ các lĩnh vực như danh sách bên dưới:

 • Tác động của chuyển đổi số đối với kinh tế – xã hội nói chung.
 • Thực tiễn và tác động của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đại chúng.
 • Các lĩnh vực kinh doanh theo định hướng phục vụ như khách sạn, nhà bán lẻ, giải trí và công ty tài chính: Cách họ chuyển đổi doanh nghiệp của mình để thích ứng với các cơ hội và mối đe dọa mới do số hóa nền kinh tế và đặc biệt là đại dịch.
 • Chuyển đổi số, số hóa trong lĩnh vực kế toán: hiện trạng và triển vọng.
 • Các ứng dụng và giải pháp của chuyển đổi số tạo ra các mô hình kinh doanh mới, công nghệ tài chính mới, lợi thế cạnh tranh mới.
 • Dữ liệu mới và dữ liệu thay thế được sử dụng trong phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro: dữ liệu văn bản, dữ liệu đồ thị, dữ liệu hành vi,…
 • Các mô hình hiện đại trong việc xây dựng các giải pháp phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.
 • Quản trị dữ liệu, quyền riêng tư và đạo đức trong các ứng dụng của các giải pháp và công nghệ mới vào dữ liệu kinh doanh.
 • Và các chủ đề quản trị, kinh tế khác.

Tất cả các bài tham luận sẽ được bình duyệt và kỷ yếu hội nghị sẽ được xuất bản dưới dạng sách với ISBN. Các bài báo được chấp thuận sẽ được xem xét cho các giải thưởng bài báo xuất sắc nhất bao gồm Chuyển đổi số, Kinh tế số hóa, và ngân hàng Á Châu trao thưởng riêng.

Cập nhật tháng 08/2021: Các bài báo được chọn lọc sẽ được mời nộp xuất bản ở tạp chí Journal of Global Business Insights (JGBI). ISSN: 2640-6470 (Print)
ISSN: 2640-6489 (Online)