Submission

UPDATE:

 • 04/10/2021: Camera-Ready Submission is online at: https://forms.gle/LeR5raZgQfkiZM5N9

(Vietnamese follows English)

We welcome both English and Vietnamese submission for the full manuscript.

Only the abstract should be written in English (or translated from Vietnamese).

Abstract submission:

An abstract is an outline/brief summary of your paper, it should have an intro, body and conclusion. It is a well-developed paragraph, should be exact in wording, and must be understandable to a wide audience. Abstracts highlight major points of your research and explain why your work is important; what your purpose was, how you went about your project, what you learned, and what you concluded.

Abstracts should be no more than 250 words, formatted in Microsoft Word, and single-spaced, using size 12 Times New Roman font.

Please check the following guide on drafting an abstract:

Guideline

Submission email: dxconf@tbd.edu.vn

Manuscript submission:

Submissions at this stage must be full papers on substantial, original research. Papers can have a maximum length of 18 pages. Authors should omit their names from the submitted papers, and should take reasonable care to avoid indirectly disclosing their identity. All papers should be submitted in PDF or doc/docx format and prepared according to the following formatting instructions:

Manuscript template

Submission email: dxconf@tbd.edu.vn

or Use the below form:


  —–Vietnamese—–

  Hội thảo chào đón các bài tham luận cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Phần tóm lược (abstract) yêu cầu có bản dịch tiếng Anh đi kèm nếu viết bằng tiếng Việt.

  Nộp tóm lược báo cáo:

  Tóm lược là một dàn ý / tóm tắt ngắn gọn về bài báo, có phần giới thiệu, phần thân và phần kết luận. Đó là một đoạn văn được phát triển tốt, chính xác về mặt từ ngữ và dễ hiểu đối với nhiều đối tượng. Tóm lược nêu bật những điểm chính trong nghiên cứu của bạn và giải thích tại sao nghiên cứu đó lại quan trọng; mục đích của nghiên cứu là gì, nghiên cứu được thực hiện như thế nào, bài học rút ra và kết luận của nghiên cứu.

  Phần tóm lược không được nhiều hơn 250 từ, được định dạng bằng Microsoft Word và có khoảng cách đơn, sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 12.

  Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sau đây về việc soạn thảo một bản tóm lược:

  Hướng dẫn viết tóm lược

  Email nộp tóm lược: dxconf@tbd.edu.vn

  Nộp báo cáo toàn văn:

  Các báo cáo ở giai đoạn này là các nghiên cứu đầy đủ, quan trọng. Có độ dài tối đa là 18 trang. Các tác giả nên bỏ qua tên của họ trong các bài báo cáo và tránh gián tiếp tiết lộ danh tính. Tất cả các báo cáo phải được nộp ở định dạng PDF, doc, hoặc docx và được chuẩn bị theo mẫu sau:

  Mẫu báo cáo toàn văn

  Email nộp báo cáo toàn văn: dxconf@tbd.edu.vn