(Vietnamese follows English)

Introduction

The Covid-19 pandemic has caused a lot of damage over the world, particularly in the tourism industry. Thai Binh Duong University invites academics, researchers and specialists to share their experiences and knowledge regarding this phenomenon from different perspectives. The conference’s planning has been underway since the beginning of 2020, and it has attracted a wide range of Vietnamese and international authors. Despite thorough planning, selection of presentations and research for the Proceedings (Vol.1, 400 pages), the conference could not take place as scheduled due to the delicate situations and the prolonged epidemic.
In a spirit of a new normal life the Organizing Board has decided that the conference
“Tourism and the Covid-19 pandemic: Perspectives and Approaches” will take place in two parallel forms: online and direct. Therefore, lecturers, researchers, state agencies, businesses in the economic and social sectors, especially in tourism, are welcome to participate in and contribute updated papers, share experiences, proposed solutions and new directions in the post-Covid period for the socio-economic system in general, as well as Vietnam’s tourism industry in particular.

Date and Location

 • Date: January 13-14, 2022
 • Location: Thai Binh Duong University, No. 79 Mai Thi Dong, Nha Trang, Khanh Hoa

Keywords:

Impact of the Covid-19 pandemic, Tourism, Culture, Economy, Society, Post-Covid tourism, Policy, Development orientation, etc.

Contents of the workshop

The conference consists of three main topics, and papers can be on any of them:
Topic 1: Impact of the Covid-19 pandemic in Vietnam and around the world:
• Impacts on the economy, society and human life
• Impacts on small and medium enterprises
• Impacts on tourism businesses (transportation, accommodation, food and beverage services, travel…)
• Impacts on human resources in Tourism
Topic 2: Studies related to the Covid-19 pandemic: practical and comparative perspectives
• Socio-economic perspectives
• State policy response to the pandemic
• Education perspectives
Topic 3: Direction of post-Covid-19 tourism development
• Solutions to adapt to the Covid-19 pandemic and prepare for the post-Covid-19 period.
• Roles of the government in handling and overcoming damages.
• Comparative case-studies for Vietnam from other countries.

Expected Timelines

 • January 13, 2022:
  • 08h00-11h30: Cultural Excursion in Dien Khanh as registered (optional according to the registration).
  • 13h00-17h30: Opening of the Conference and the speakers’ presentation
 • January 14, 2022:
  • 08h30 -11h45: Presentation and discussion
  • 12h00-13h30: Lunch
  • 14h00-17h10: Presentation and Discussion. Closing of the conference.
  • 18h00-20h30: Gala Dinner

Languages:

Vietnamese, English and French will be used parallelly (The abstracts of full paper must be in both Vietnamese and English). Interpreters are available during the conference.

———– (Vietnamese) ————

Lời dẫn

Đại dịch Covid-19 đã gây ra rất nhiều tổn thất trên toàn cầu, đặc biệt đối với ngành du lịch. Dưới góc độ giáo dục và nghiên cứu, Trường Đại học Thái Bình Dương mời gọi các nhà nghiên cứu, các chuyên gia cùng nhau chia sẻ trải nghiệm, kiến thức học thuật về hiện tượng này. Kế hoạch tổ chức hội thảo đã được khởi đầu từ đầu năm 2020 và nhận được sự tham gia nhiệt tình từ rất nhiều nơi ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
Tuy nhiên, do tình hình phức tạp, dịch bệnh kéo dài nên dù đã chuẩn bị kỹ càng, chọn lọc các bài viết và nghiên cứu tập họp trong Kỷ yếu (tập 1, 400 trang), hội thảo vẫn chưa thể diễn ra như mong muốn.
Hiện tại, với tâm thế áp dụng cuộc sống bình thường mới, ban tổ chức quyết định chương trình hội thảo quốc tế, chủ đề “Du lịch và Đại dịch Covid-19” từ các góc nhìn sẽ diễn ra dưới hai hình thức song song trực tuyến và trực tiếp. Do đó các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các đơn vị Nhà nước, doanh nghiệp trong các ngành kinh tế, xã hội và đặc biệt là du lịch, tiếp tục được chào đón để tham dự và đóng góp bài viết cập nhật, chia sẻ các trải nghiệm, tìm kiếm giải pháp và hướng đi mới cho nền kinh tế – xã hội nói chung, cũng như ngành du lịch Việt Nam nói riêng, trong thời kỳ hậu Covid.

Thời gian và địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Ngày 13-14 tháng 01 năm 2022
 • Địa điểm: Trường ĐH Thái Bình Dương, số 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh
  Hòa.

Từ khóa

Ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Du lịch, Văn hóa, Kinh tế, Xã hội, Du lịch thời hậu Covid, Chính sách, Định hướng phát triển, v.v..

Nội dung hội thảo

Hội thảo gồm ba chủ đề chính, bài viết có thể nằm ở một trong ba chủ đề này:
Chủ đề 1: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới:
• Tác động đến nền kinh tế-xã hội và đời sống người dân
• Tác động đến khối doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Tác động đến doanh nghiệp du lịch (vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống, lữ hành…)
• Tác động đến nhân lực ngành du lịch
Chủ đề 2: Những nghiên cứu liên quan đến đại dịch Covid-19: góc nhìn thực tiễn và đối chiếu
• Góc nhìn kinh tế – xã hội
• Chính sách Nhà nước ứng phó với đại dịch
• Góc nhìn giáo dục…
Chủ đề 3: Hướng phát triển du lịch hậu Covid-19
• Giải pháp thích nghi với đại dịch Covid-19 và đón đầu thời kỳ hậu Covid-19
• Vai trò của Nhà nước trong việc xử lý và khắc phục những thiệt hại
• Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và mô hình các nước trên thế giới…

Chương trình dự kiến

 • Ngày 13/01/2022:
  • 08h00-11h30: Thực địa với tour văn hóa ở Diên Khánh theo đăng ký (phương án bổ sung theo nguyện vọng).
  • 13h00-17h30: Khai mạc hội thảo và các tham luận của diễn giả khách mời.
 • Ngày 14/01/2022:
  • 8h30-11h45: Tham luận
  • 12h00-13h30: Ăn trưa
  • 14h00-17h10: Tham luận, Bế mạc hội thảo
  • 18h00-20h30: Gala Dinner

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt, tiếng Anh tiếng Pháp sẽ được sử dụng song song (riêng phần tóm tắt, phải bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh). Có trợ giúp phiên dịch trong thời gian hội thảo nếu cần.