(Vietnamese follows English)

Important dates

 • March 15th 2022: full paper submission deadline:
  • The volume of the paper is 15.000-30.000 words (5-10 A4 pages), with
   problem developing, research methodology and analysis, findings or practical experiences.
  • 8 keywords maximum.
  • Bibliography: APA format required.
  • Font: Times New Roman, Size: 13, Line Spacing: Single.
  • Illustration: 4 pictures per paper, JPEG or PNG format.
 • April 15th 2022: feedback to the authors from the reviewer board.
 • April 25th 2022: Edited paper submission deadline.
 • May 2022: Published Proceedings Conference (Vol.2) with an ISBN number.

————– (Vietnamese) —————

Các mốc thời gian quan trọng

 • Ngày 15/3/2022: Hạn cuối nhận bài viết
  • Bài viết có độ dài từ 15.000 đến 30.000 ký tự, kể cả khoảng trắng (tương đương 5-10 trang A4), phát triển và phân tích vấn đề nghiên cứu, hình thức nghiên cứu và các kết luận rút ra từ nghiên cứu hoặc trải nghiệm thực tế.
  • Tối đa 8 từ khóa.
  • Tài liệu tham khảo: không giới hạn số lượng danh mục, trích dẫn kiểu APA.
  • Font chữ: Times New Roman, Cỡ chữ: 13, Line Spacing: Single.
  • Hình ảnh minh họa: Tối đa 4 hình/ bài viết, theo format JPEG hoặc PNG.
 • Ngày 15/4/2022: Ban biên tập Hội thảo trả góp ý cho bài viết.
 • Ngày 25/4/2022: Hạn cuối nhận bài viết đã chỉnh sửa.
 • Tháng 5/2022: Phát hành kỷ yếu hội thảo (tập 2) có mã số ISBN.