Registration form

 • Kính mời các tác giả đăng ký tham dự bằng 1 trong 2 cách sau:
  • Đăng ký online qua đường link: https://forms.gle/rQQeJ7JJ2D7pio5p9
  • Hoặc đăng ký bằng công văn theo mẫu như sau:

———————————————

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 2022
Du lịch và Đại dịch Covid-19 từ các góc nhìn

 1. Họ và tên (Full name):
  ……………………………………………………………….
 2. Cơ quan công tác (Institution): ……………………………………………………
 3. Email: ………………………………… Điện thoại (Phone): …………………………
 4. Tên bài tham luận – nếu có (Article title):
  …………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
 5. Đăng ký tour văn hóa trước hội thảo (Registration for cultural tour on the first
  day):

   Yes
   No
   Còn đang cân nhắc (in consideration)
 6. Đóng góp chi phí tham dự hội thảo (Registration fees)
   Đã chuyển khoản (accomplished via bank account)
   Sẽ chuyển khoản (will be transferred via bank account)
   Chỉ trong trường hợp không thể chuyển khoản được, người dự có thể nộp
  phí bằng tiền mặt tại hội thảo (will be paid in cash at the seminar)
 • Phiếu đăng ký xin gửi mail hoặc chuyển bưu điện về người nhận:
  • Ths. Nguyễn Quốc Tiến: tien.nq@tbd.edu.vn (ĐT: 094.446.9608)
  • Ths. Trần Thị Phi Ánh: anh.ttp@tbd.edu.vn (ĐT: 093.182.6912)
   Địa chỉ: Trường ĐH Thái Bình Dương, số 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Thông tin tài khoản:
  • Tên tài khoản thụ hưởng: Trường Đại học Thái Bình Dương
  • Số tài khoản: 56103939 tại Ngân hàng Á châu – ACB Khánh Hòa
  • Nội dung chuyển khoản: HO VA TEN, PHI HOI THAO QUOC TE 2022
 • The authors can register in one of two ways:
  • Online registration link: https://forms.gle/rQQeJ7JJ2D7pio5p9
  • Paper registration via the following form

REGISTRATION FORM TO THE INTERNATIONAL CONFERENCE 2022
Tourism and the Covid-19 Pandemic : Perspectives and Approaches

 1. Họ và tên (Full name):
  ……………………………………………………………….
 2. Cơ quan công tác (Institution): ……………………………………………………
 3. Email: ………………………………… Điện thoại (Phone): …………………………
 4. Tên bài tham luận (nếu có) (Article title):
  …………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
 5. Đăng ký tour văn hóa trước hội thảo (Registration for cultural tour on the first day):
   Yes
   No
   Còn đang cân nhắc (in consideration)
 6. Đóng góp chi phí tham dự hội thảo (Registration fees):
   Đã chuyển khoản (accomplished via bank account)
   Sẽ chuyển khoản (will be transferred via bank account)
   Chỉ trong trường hợp không thể chuyển khoản được, người dự có
  thể nộp phí bằng tiền mặt tại hội thảo (will be paid in cash at the seminar)
 • Registration Form should be emailed or sent by post to the recipient:
  • Mr. Nguyen Quoc Tien: tien.nq@tbd.edu.vn (Cell phone: 094.446.9608)
  • Ms. Tran Thi Phi Anh: anh.ttp@tbd.edu.vn (Cell phone: 093.182.6912)

Address:
Thai Binh Duong University, 79 Mai Thi Dong street, Nha Trang, Khanh Hoa

Đóng góp chi phí tham dự hội thảo

Chi phí tham dự hội thảo là 1.000.000 VND/người (50 USD), bao gồm:
1) Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có mã số ISBN
2) Giấy chứng nhận tham gia hội thảo
3) Hình toàn thể hội thảo
4) Bộ quà tặng lưu niệm
5) Coffee break 2 buổi
6) Tiệc trưa 1 buổi
Đối với chương trình tour đi thực địa trong ngày 13/01/2022, chi phí được thông báo sau.
Đối với các tác giả tham dự online và muốn nhận kỷ yếu: vui lòng liên hệ ban tổ chức.

Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Trường Đại học Thái Bình Dương, STK: 56103939 tại ACB Khánh Hòa
Nội dung chuyển khoản: HO VA TEN, PHI HOI THAO QUOC TE 2022.
Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi bản ảnh phiếu nộp tiền và phiếu đăng kí tham dự hội thảo (theo mẫu) về Ban tổ chức Hội thảo, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, theo địa chỉ e-mail: linh.ntt@tbd.edu.vn.
Trường hợp không thể chuyển khoản được, người dự có thể đóng phí tại hội thảo, vui lòng đăng ký và thông báo qua email ban tổ chức để tiện việc chuẩn bị tài liệu, chỗ ngồi và tiệc trưa.

Conference Attendance Fee: 1.000.000 VND/person (50 USD), including:
1) The international conference Proceedings (with ISBN)
2) Certificate of attendance
3) Photos of the conference
4) Souvenirs from TBD
5) Two coffee-breaks
6) One lunch party
The fees of the excursion on 13 th January, 2022 will be informed by request.
Online participants wishing receive the Proceedings: please contact the Organizing Board.

Account Information:
Beneficiary Name: Thai Binh Duong University, Account Number: 56103939 – ACB Bank, Khanh Hoa
Transaction content: HO VA TEN, PHI HOI THAO QUOC TE 2022
After transferring, please send the confirmation and Registration Form to Ms. Nguyen Thi Thuy Linh via e-mail: linh.ntt@tbd.edu.vn
In case the transfer is not possible, fees can be paid at the reception of the conference. Please confirm your attendance by email to Ms. Linh for logistics matter.