Chuyên đề “KHÁM PHÁ BẢN THÂN”

  • Thời gian
  • 9:00-11:00 21.05.2020
  • Địa điểm
  • - Phòng Hội thảo, Tầng 1
  • Diễn giả
  • Thạc sĩ Tâm lý Đào Thị Huệ
  • Đối tượng tham dự
  • - Sinh viên TBD và các trường khác. - Cán bộ, Giảng viên quan tâm.
  • Tham dự
  • Đăng ký