Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách hội đồng quản trị. Theo quyết định số: 4036/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

BÀ BÙI TRÂN PHƯỢNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị
TS. Nguyễn Thanh Toại

ÔNG NGUYỄN THANH TOẠI

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

ÔNG PHẠM VĂN HẢI

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN VĂN HÒA

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

ÔNG QUÁCH ĐÌNH LIÊN

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG TRẦN PHÚ MỸ

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG NGÔ HƯỚNG

Thành viên Hội đồng quản trị

BÀ NGUYỄN BÁ NGỌC HÂN

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG ĐỖ BÁ KHANG

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG ĐỖ SỸ CƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG LÊ ANH VÂN

Thành viên Hội đồng quản trị