Kiểm định

Giới thiệu về Cục khảo thí và kiểm định chất lượng

Cục KTKCLGD là thành viên chính thức của:

1. Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE);

2. Mạng lưới chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương (APQN);

3. Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (AQAN).

Mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống:

Thành lập: năm 2003;

Chức năng, nhiệm vụ (theo QĐ 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014):

– Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi phổ thông; tuyển sinh đại học, cao đẳng; đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng trong phạm vi cả nước. Thực hiện các dịch vụ công về thi phổ thông; tuyển sinh đại học, cao đẳng; đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng.

– Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.