Đăng ký dự tuyển học bổng tuyển sinh đại học năm 2021

  CHỌN LOẠI HỌC BỔNG
  THÔNG TIN CÁ NHÂN  CÁCH THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
  Kết quả học tập THPT tổng quát
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Kết quả học tập lớp 12:
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Điểm học kỳ 1 lớp 12  Tải lên hồ sơ xét tuyển