Ngành Luật

Mã ngành:
7380101
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Giúp xây dựng mạng lưới nghề luật
Ngành Luật Trường Đại học Thái Bình Dương có mạng lưới hơn 300 cựu sinh viên đang làm việc tại khu vực hành chính công và tư, sẵn sàng nhận sinh viên của Nhà trường vào thực tập và có ưu thế việc làm sau khi tốt nghiệp.

Giảng viên trình độ cao, nhiều môn chuyên ngành do đội ngũ các Thẩm phán cấp cao, Luật sư nổi tiếng đảm nhiệm.

Chương trình đào tạo chú trọng tính ứng dụng thực tiễn giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 
 • Hạnh phúc trong học tập
 • Ngành luật và nghề luật (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Chuyên đề tư duy 1 – Pháp chế sử Việt Nam (1tc)

Học kỳ 3

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Chuyên đề tư duy 1 – Pháp chế sử Việt Nam (1tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Luật hiến pháp (2tc)
 • Chuyên đề tư duy 2 – Phòng chống tham nhũng (1tc)
 • Hạnh phúc trong học tập (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Luật hình sự (3tc)
 • Ngoại ngữ 4/Tiếng Anh pháp lý 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Ngoại ngữ 5/Tiếng Anh pháp lý 2 (3tc)
 • Luật dân sự (3tc)
 • Thực tập 1 (2tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Luật tố tụng hình sự (2tc)
 • Nghĩa vụ và hợp đồng (2tc)

Học kỳ 3

 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Ngoại ngữ 6/Tiếng Anh pháp lý 3 (3tc)
 • Chuyên đề thực tế 1 – Vụ án hình sự (2tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Luật đất đai và môi trường (3tc)
 • Thực tập 2 (2tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Luật hôn nhân và gia đình (2tc)
 • Chuyên đề tư duy 4 – Kinh tế học pháp luật (1tc)

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Công pháp quốc tế (2tc)
 • Chuyên đề thực tế 3 – Thủ tục hành chính (2tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Luật sở hữu trí tuệ (2tc)
 • Tư pháp quốc tế (2tc)
 • Chuyên đề thực tế 4 – Vụ án dân sự (2tc)
 • Luật nhân quyền quốc tế (2tc)
 • Tư duy như luật sư (2tc)
 • Thuế và luật thuế (2tc)
 • Thực tập 3 (2tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Nhập môn tư vấn pháp luật (2tc)
 • Kỹ năng VBHC thông dụng (2tc)
 • Luât học so sánh (2tc)
 • Phân tích luật viết (2tc)
 • Học thuyết pháp lý (2tc)
 • KLTN hoặc TTTN (6tc)

Học kỳ 2

 • KLTN hoặc TTTN (tiếp theo)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở21
Cốt lõi35
Chuyên ngành15
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Ngành học cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp về pháp luật, kỹ năng thực hiện các công việc phổ biến trong môi trường làm việc Nhà nước và doanh nghiệp.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Hệ thống kiến thức lõi về luật
 • Phương pháp tình huống pháp lý
 • Trao đổi cùng chuyên gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên
 • Thực tập, thực hành tại văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại, tòa án và viện kiểm sát

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Soạn thảo tài liệu pháp lý
 • Tranh luận, tranh biện học thuật và hoạt động thực tiễn pháp lý
 • Tư vấn khách hàng, đặt câu hỏi, thu thập và đánh giá chứng cứ
 • Giải quyết vấn đề theo IRAC.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm việc trong môi trường quốc tế
 • Thành tạo tin học văn phòng và các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp.

Cung cấp kiến thức chuyên sâu vào lĩnh vực hình sự và tội phạm học, trang bị kỹ năng xử lý các vụ án hình sự. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể định hướng lựa chọn nghề nghiệp vào lĩnh vực điều tra, nghiên cứu, bảo vệ đương sự trong lĩnh vực hình sự, v.v.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Hệ thống kiến thức lõi về luật, tội phạm học và khoa học điều tra
 • Phương pháp tình huống pháp lý
 • Trao đổi cùng chuyên gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong chính khóa và ngoại khóa
 • Thực tập, thực hành tại văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại, tòa án và viện kiểm sát, công an điều tra.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Soạn thảo tài liệu pháp lý
 • Tranh biện học thuật và hoạt động thực tiễn pháp lý
 • Tư vấn khách hàng, đặt câu hỏi, thu thập và đánh giá chứng cứ, điều tra xét hỏi
 • Giải quyết vấn đề theo IRAC.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm việc trong môi trường quốc tế
 • Thành tạo tin học văn phòng và các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp, ngân hàng

Chuyên sâu vào lĩnh vực giao dịch dân sự và hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể định hướng lựa chọn hành nghề luật trong lĩnh vực dân sự hoặc pháp chế khối ngân hàng và doanh nghiệp.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Hệ thống kiến thức lõi về luật, kinh doanh và giao dịch dân sự
 • Phương pháp tình huống pháp lý
 • Trao đổi cùng chuyên gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong chính khóa và ngoại khóa
 • Thực tập, thực hành tại văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại, tòa án và viện kiểm sát

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Soạn thảo tài liệu pháp lý
 • Tranh biện học thuật và hoạt động thực tiễn pháp lý
 • Tư vấn khách hàng, đặt câu hỏi, thu thập và đánh giá chứng cứ, điều tra xét hỏi
 • Giải quyết vấn đề theo IRAC.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm việc trong môi trường quốc tế
 • Thành tạo tin học văn phòng và các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp, ngân hàng

Cách học

Chương trình trang bị kiến thức cơ bản về xã hội, triết học, kinh tế làm nền tảng cho hệ thống pháp luật. Thông qua hệ thống kiến thức lõi về các luật kết hợp với phương pháp tình huống sinh viên sẽ áp dụng luật vào thực tiễn.

Với nhiều hoạt động thực hành thông qua đóng vai trong các Phiên tòa giả định, trải nghiệm nhiều chức danh tư pháp khác nhau và trải qua hai kỳ thực tập bạn sẽ định hướng được nghề nghiệp (tòa án, luật sư, viện kiểm sát, và pháp chế) cho tương lai.

Ngoài ra, các chương trình tọa đàm, hội thảo với giới hành nghề luật, bạn sẽ được cập nhật kiến thức thực tiễn và xây dựng mối quan hệ cho sau này.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, bạn có thể lựa chọn thêm ngành phụ để mở rộng phạm vi công việc:

 • Luật + Tài chính – Ngân hàng: Có cơ hội làm việc mảng pháp chế tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác.
 • Luật + Kế toán/thuế: Dành cho những bạn thích sự tuân thủ, cơ hội làm cán bộ thuế trong cơ quan thuế.
 • Luật + Quản trị kinh doanh: Phù hợp với vị trí chuyên viên kinh doanh tại các công ty luật.

Bạn cũng có thể học thêm một ngành khác (song ngành) như: Ngôn ngữ Anh, Đông Phương học, Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2023 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Nhập học sớm khoá 2023, thí sinh sẽ được giảm 50% học phí Học kỳ I.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như: tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Luật xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
■ ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
■ ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
■ Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
■ Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
■ Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.

Sinh viên - đối tác - đồng nghiệp
Nghĩ về ngành Luật trường ĐH TBD