Ngành học

Trường Đại học Thái Bình Dương đào tạo đa ngành.

Chơi Video

Các ngành đào tạo tại trường

Cử nhân Du lịch

Cử nhân Công nghệ Thông tin

Cử nhân Đông Phương học

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Luật

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Liên kết đào tạo