Digital Transformation and Digital Economics: Principles and Practice (DXDE 2021)

(Vietnamese follows English)

The digital transformation (DX) has had a long and thorough impact on our society, and the pandemic has deeply transformed our society and our perception of DX.  In this context, it is not only crucial to understand the implications of technology on our society and economy, but also to recognise the fragility of our economies and especially of our business environment. 

In order to create opportunities for researchers, experts, and policymakers to meet, exchange experiences and share information about the application of DX in business analytics as well as its impacts on the economy as a whole, we expect contributions from practitioners, academic research, case studies and work-in-progress that:

  • Showcase innovative DX solutions for businesses in Vietnam and the world, especially focusing on applications of disruptive technologies such as Artificial Intelligence, Blockchains, Internet-of-Things, and Automation.
  • Evaluate trends and social/economic impacts of DX in Vietnam, Southeast Asia, and the world.
  • Provide in-depth analysis of technology applications and DX into business analysis and risk modelling, especially risk management in Fintechs, banks, and other financial institutions.
  • Discuss the challenges and opportunities of DX evidenced from case studies.
  • Critical assessments of emerging technologies and their implications to DX.

The conference is expected to be organised as hybrid with online and on-the-venue speeches and presentations. Along with keynote speeches and parallel presentations, our conference will host an additional panel discussion for the chairs and other experts from academics, industry, and policymakers to exchange ideas and address further considerations and inquiries from both online and offline audiences.


—–Vietnamese—–

Chuyển đổi số trong nền kinh tế số: Nguyên lý và thực tiễn

Chuyển đổi số (Digital transformation – DX) đã có ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng đến xã hội chúng ta, và đặc biệt khủng hoảng đến từ đại dịch Covid-19 đã thay đổi sâu sắc đến xã hội cũng như quan điểm của chúng ta về DX. Trong bối cảnh này, điều cấp thiết không chỉ là hiểu được tác động của công nghệ đối với xã hội và nền kinh tế, mà còn phải nhận ra sự mong manh của nền kinh tế và đặc biệt là môi trường kinh doanh của chúng ta.

Để tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin về việc ứng dụng DX trong phân tích kinh doanh và ảnh hưởng của DX đến nền kinh tế, chúng tôi mong đợi sự đóng góp từ các nhà thực hành, nghiên cứu, các nghiên cứu điển hình và nghiên cứu đang thực thi:

  • Trình diễn các giải pháp DX sáng tạo cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới, đặc biệt tập trung vào các ứng dụng của các công nghệ đột phá như Trí tuệ nhân tạo, Blockchains, Internet-of-Things và Tự động hóa.
  • Đánh giá xu hướng và tác động xã hội / kinh tế của DX tại Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới.
  • Cung cấp phân tích chuyên sâu về các ứng dụng công nghệ và DX vào phân tích kinh doanh và mô hình rủi ro, đặc biệt là quản lý rủi ro trong Fintech, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
  • Thảo luận về những thách thức và cơ hội của DX được chứng minh từ các nghiên cứu điển hình.
  • Đánh giá sâu sát về các công nghệ mới nổi và tác động của chúng đối với DX.

Hội nghị sẽ được diễn ra dưới dạng hybrid, vừa online và offline cho cả các báo cáo của diễn giả cũng như các bài tham luận. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ tổ chức một phiên thảo luận với sự tham gia của các diễn giả chính và các chuyên gia cũng như các nhà hoạt định chính sách để giao lưu chia sẻ thông tin giữa các bên với khán giả online và offline.