Chiến lược

SỨ MẠNG


Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

TẦM NHÌN


Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Chính trực.

Trong sáng trong mọi hoạt động từ điều hành đến học thuật.

Tự do học thuật.

Sinh viên và giảng viên được tự do trong học và dạy, nghiên cứu đúng với chuẩn mực đạo đức.

Tôn trọng sự khác biệt.

 Mọi khác biệt quan điểm và cá tính đều được tôn trọng.

Trách nhiệm.

Tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Cách tân.

Tạo điều kiện và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

Hài hòa.

Làm việc trong môi trường hòa hợp, tôn trọng khác biệt, và hợp tác trong mọi lãnh vực dạy và học.

Về dạy học và quốc tế hóa môi trường đào tạo

Môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, sáng tạo; cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành; phương pháp dạy và học hiện đại; nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn; có học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ; giảng viên, nhân viên và sinh viên có năng lực giảng dạy, làm việc và học tập bằng tiếng Anh.
Về nghiên cứu khoa học

Có đội ngũ giảng viên và sinh viên nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế; có hợp tác tích cực vào mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước; có dự án nghiên cứu phục vụ địa phương và nhà trường.Về truyền thông thương hiệu

Đạt được sự công nhận của toàn xã hội về bước đột phá trong môi trường dạy và học, nghiên cứu, chất lượng đội ngũ giảng viên và sinh viên, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên.
Về quan hệ doanh nghiệp

Có mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ngân hàng ACB là đối tác chiến lược.

Giới thiệu về TBD